Arabuluculuk Avukati

Arabuluculuk ve Arabulucu Avukatların Rolü

Arabuluculuk bir konuda uyuşmazlık yaşayan kişilerin ortak paydada buluşabilmelerini sağlayan anlaşma yöntemidir. Hukuki anlamda arabuluculuk, özel bir hukuki uyuşmazlık ya da sorun yaşayan tarafların, tarafsız ve uzman bir arabulucu avukat hakemliğinde, dava açılmadan ya da dava açıldıktan sonra başvurabildikleri bir yöntemdir. Yargının yükünü azaltmayı da amaçlayan bu yöntemde, zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk olarak ikiye ayrılır. Buna göre bazı uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır. Ticari davalar ve iş davalarına konu olan bazı talepler bu kapsamda değerlendirilir. İhtiyari arabuluculuk ise, böyle bir zorunluluk olmadığı halde, tarafların bu yöntemi tercih etmelerine yani kendi tasarruflarına bağlıdır.

qtq80-OEQCfL

En uzman arabulucu avukatları listeleyin

Avukat Ara

Arabuluculuğa konu olan problem işçi işveren arasında, ortaklar arasında, miras, borç alacak, nafaka gibi çeşitli konularda olabilir. Arabulucu avukat, bu gibi problemlerde uzlaşmaya varamayan kişilere aynı paydada buluşabilmelerine yardımcı olan alternatifler sunarak anlaşmazlığı gidermeyi amaçlar.

Arabuluculuk sürecinde iki tarafın da çıkarları gözetilerek tarafsız bir yaklaşımla ortak bir çözüm arayışına gidilir. Arabuluculuk görevi sadece gerekli eğitimi almış ve yetkiye sahip avukatlarca yerine getirilebilir. Arabuluculuğun gerçekleşmesinde anlaşmazlık yaşayan tarafların gönüllülüğü esastır. Taraflardan biri diğerini arabuluculuğa davet ettiğinde karşı tarafın kabulüyle süreç başlar.

Arabuluculuk süreçleri konuları gereği farklı şekillerde ilerleyebilse de temel olarak prosedür bellidir. Davet ve davetin kabulü ile başlayan süreç, iki tarafın da kabul edeceği bir arabulucu bulunması ile devam eder. Arabulucu ve taraflar arasında “Arabulucu Sözleşmesi” imzalanır ve görüşmeler başlar. İlk olarak arabulucunun konuya daha hakim olabilmesi için taraflar ve varsa hukuki vekilleri dinlenir, belgeler talep edilir. Ardından tarafların uygun olduğu tarihler belirlenerek asıl arabuluculuk görüşmelerine geçilir. Bu görüşmeler ortak ya da özel olarak gerçekleştirilebilir, oturumlara tarafların yanında avukat yada avukatlar da dahil olabilir. Bu oturumlarda taraflar ayrı ayrı dinlenir ve iletişim kurmaları sağlanır. Bu sırada arabulucu taraflara anlaşma sağlayabilecekleri öneriler sunar. Arabuluculuk süreci anlaşmanın sağlanması, arabulucunun anlaşmaya varılamayacağı yargısına varması, taraflardan birinin arabuluculuk sürecinden çekilmek istemesi ile ya da konunun arabuluculuğa elverişli olmaması yargısına varılmasıyla sona erebilir.

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları

Çalışma hayatında ne yazık ki çalışan ile işveren arasında farklı açılardan anlaşmazlıklar doğabilir. Bu durum karşısında işten çıkarılma ya da istifa gibi sonuçlar ile karşılaşmak mümkündür. Haksız yere işten çıkarıldığını düşünen veya tazminat konusunda hakkını alamayan kişiler, bu açıdan çeşitli hukuksal haklarını arayabilirler. Yıllık izin, fazla mesai ücretleri, maaş vb. işçi alacakları ve tazminatlar gibi konular İş Mahkemeleri Kanunu’na göre zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülür.

Telif ile İlgili Tazminat Alacaklar

Fikri mülkiyet hukukunda hak sahibinin korunması amaçlanır. Bu doğrultuda telif ile ilgili ihlaller oluşur ve bu duruma karşılık ihlali yapan kişi olumlu bir adım atmaz ise tazminat ortaya çıkabilir. Bu tazminatın miktarı ve süresi ile ilgili kesin bilgi ise elbette alanında uzman kişilerin ön görüsüne göre değişebilir. Net sonuç ise açılacak dava sonrasında elde edilebilir. Telif hakkı davalarından önce ise arabulucu avukat ile çalışılabilir. İhtiyari arabuluculuk ve dava şartı arabuluculuk gibi farklı durumlar söz konusu hale gelir. Alınan karar gereği ticari davalarda arabulucuya başvurmak zorunlu kılınmıştır. Bundan dolayı karşılıklı bir anlaşmazlık bulunur ise taraflar ile ilgili problemin çözülmesi amaçlanır.

Maddi Manevi Tazminat

Fikri mülkiyet koruması yanı sıra işçi ve işveren anlaşmazlıkları ve kişisel zarar durumunda maddi manevi tazminat hakkı doğar. Tazminat miktarının belirlenmesinde, tarafların karşılıklı anlaşma sağlamasında arabulucu avukatlardan yardım alınabilir. Burada iki tarafın da hakları gözetilerek ortak bir uzlaşma noktası bulunmaya çalışılır.

Borç – Alacak İlişkisi

Ticari alacaklı davalarında arabuluculuk zorunludur. Dava açılmadan önce arabulucuya gidilmesi gerekir. Dava açıldığında eğer arabuluculuğa gidilmediği anlaşılır ise dava şartı yokluğu nedeniyle usulen ret verilir. Taleplerin belirlenmesi ve karşı tarafa iletilmesi gibi durumlarda arabuluculuk önem teşkil eder. Borç alacak ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde de yine bu noktaya önem verilir. Miktarların belirlenmesi ve arabuluculuk işlemlerinin tamamlanması sonrasında dava açılır. Borç alacak olan kişiler, karşı tarafın istekleri reddetmesi halinde haklarını dava yoluyla ararlar.

Nafaka

Evliliğin sona ermesi halinde tarafın alacağı nafaka miktarının belirlenmesi için de aile hukuku çerçevesinde arabulucuya başvurulur. Çift arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi ve hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesi, arabulucunun devreye girmesiyle kolaylaşır. Tarafların yapacakları görüşme sonrasında karara vermeleri, hızlı ve etkin bir sonuç sunar. Arabulucu ile birlikte, evlilik boyunca satın alınan malların bölünmesi, tazminat, nafaka ve nişanın bozulması durumunda hediyelerin ayrımı belirlenebilir. Nafaka davası dışında miktarın önceden belirlenmesi, hukuki sürecin hızlı bir şekilde sona ermesini destekler. Uzun süren hukuki sürecin yaşanmasını önleyen arabulucu, ekonomik anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur ve böylelikle hukuki anlamda uzun bir süreçten geçmenizi önler. Profesyonel destek alarak çok yönlü faydalar elde edilir.

Zarar Tazmini

Hukuki süreçte çeşitli sebeplerle maddi ve manevi zarar görmüş tarafın karşı taraftan zarar tazminatı talep etme hakkı vardır. Farklı türde zararlardan doğan bu durumda dava yolun a gitmekten önce arabulucu yardımı ile uzlaşmaya varmak iki taraf için de faydalı olabilir. Zarar tazmininde arabulucu avukat yardımı almak iki tarafın da haklarının korunmasına ve sürecin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

İnşaat Sözleşmesi Uyuşmazlık

Son yıllarda sıkça yapılan inşaat sözleşmesi, gerekli koşulların oluşmaması halinde bozulabilir. Karşı tarafın sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde taraflar arasında doğrudan anlaşmazlık doğar. Bu noktada sağlıklı iletişim kuramayan ve haklarını arayan taraflar, mahkeme öncesinde arabulucuya başvurabilirler. İki tarafın sağlıklı bir biçimde iletişimde kalmasını sağlayan arabulucu, aynı zamanda haksızlığa uğrayan tarafın zararı açısından önemli adımlar atar. Buna rağmen anlaşmazlığın sürmesi, gerekli belgelerin oluşturulması ile birlikte hukuki süreci doğurur. İnşaat sözleşmesinin bozulması halinde bu noktaya dair sözleşmede bir madde var ise bu madde uygulamaya konabilir. Fakat bu madde için gerekli şartların sağlanmış olması gerekir.

Hisse Devri

Şahsın ya da kurumun hisse devri yapması veya hisse satın alması halinde belirli bir süreç doğar. Bu süreç, tek bir işlem ile sona erdirilmez. Öncelikle hisse devri için şartların belirlenmesi gerekir. Bunun akabinde yapılacak olan gizlilik sözleşmesi ile tarafların hakları korunur. İmza atma ile birlikte haklar güven altına alınır. İleride doğabilecek sorunlara yönelik atılan adımlar, doğrudan kişinin maddi ve manevi anlamda güven çerçevesinde hareket etmesini amaçlar. Şartların sağlanmaması halinde itiraz hakkını kullanabilen taraflar, bu sayede haklarını çok daha kolay bir şekilde arayabilirler. Süreç boyunca anlaşmanın yapılamaması, arabulucuya başvurulmasını gerektirebilir. Böylelikle zaman kaybı önlenir ve haksızlığın ortadan kalkması sağlanır. Tarafların yapacakları gizlilik sözleşmesine dikkat etmeleri gerekir. Kendi haklarını korumak adına profesyonel bir desteğe başvurmaları ve avukattan yardım almaları önem teşkil eder. Ortaklığın feshi gibi durumlar için de yine avukat desteği ile sözleşme oluşturulur.

Miras Taksimi

Mirasın bölünmesi durumunda doğan miras taksimi, hak sahiplerinin adil bir şekilde paylarına düşeni almalarını amaçlar. Anlaşmazlığın doğması doğrultusunda ortaya çıkan taksim sözleşmesi, hangi tarafın neler alacağının belirlenmesine dayanır. Miras paylaşımında arabuluculuk paylaşımda ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesini ve miras taksim sözleşmesinin oluşturulabilmesini amaçlar. Miras taksim sözleşmesinin yapılabilmesi için kişilerin hür iradeleri ile ve baskı altında olmaksızın anlaşmayı kabul etmeleri gerekir. Miras paylaşımında doğan anlaşmazlıklar arabulucu avukat yardımıyla çözüme bağlanır ve sonuç olarak miras paylaşımı sağlıklı bir biçimde tamamlanmış olur.

Tapu İptali ve Tescil

Taraflar arasında yapılan anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde doğabilen tapu iptali, kişinin kanunen hakkını aramasına dayanır. Borç alacak davası dışında kişinin tapu iptaline başvurması, var olan hakkını aramasına dayanır. Arabulucu avukat yardımıyla yürütülen çalışmalar, beraberinde hukuki sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlar. Kişi haklı olduğu takdirde tescil işlemlerinin uygulanması ve avukatın gerekli çalışmaları yapması kolaylaşır. Şartların sağlanması halinde tapu iptali istenir ve hukuksal süreç başlatılır. Tarafların önceden anlaşmaya varmaları ise yine süreci hızlandıran faktörler arasında yer alır.

Kat Mülkiyeti ve Uyuşmazlıkları

Gayrimenkullerde görülen kat mülkiyeti, özellikle bina ve buna benzer yapıların eşit bir şekilde bölünmesine dayanır. Miras hakkı bulunan kişilerin kendi aralarında anlaşmaya varmaları halinde kat mülkiyeti çıkartılır. Bu sayede kimin hangi katı ve daireyi alacağına resmi olacak şekilde karar verilir. Arabulucu avukat yardımıyla yapılan işlemler, miras paylaşımını çok daha kolaylaştırır. Uyuşmazlık halinde arabulucu devreye giren ve anlaşmaya varılamaz ise hukuki süreç başlar.

Tüketici Hukuku Uyuşmazlıkları

Mal ve hizmet satın alımlarında sonradan doğan sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayan tüketici hukuku, tarafların haklarını aramalarını sağlar. Anlaşmazlık oluşması halinde arabulucudan yardım alınır ve her iki tarafın ortak bir payda da buluşması kolaylaşır. Eğer tüketici karşı taraftan olumlu yanıt alamıyor ise tüketici hakem heyetlerine başvurma süreci doğar. Burada hakkını arayan tüketici, profesyonel bir avukat yardımıyla işlemleri takip edebilir.

Aile Hukuku (Nişan Bozulması)

Evlilik öncesinde süreçte de devreye girebilen aile hukuku, aileler arasındaki anlaşmazlıkların hukuki bir biçimde çözülmesini kapsar. Nişan sürecinde hediyelerin verilmesi, nişan bozulması durumunda hediyelerin eşit bir şekilde paylaşılmasını gerektirebilir. Arabulucuya başvuran taraflar, harcanan tüm miktarın göz önünde bulundurulmasını ve buna uygun paylaşımın yapılmasını isteyebilirler. Arabulucu avukat, herhangi bir dava oluşmaksızın sorunun kolayca çözülmesini sağlar.

Sözleşme Uyuşmazlıkları

İş dünyası içerisinde görülebilen sözleşme uyuşmazlıkları, ne yazık ki taraflardan herhangi birinin maddi ve manevi zarara uğramasına yol açabilir. Tabi bu noktada uyuşmazlığın yanı sıra daha önce alınan kararların uygulamaya konmaması da yine çeşitli sorunların doğmasına neden olur. Böyle anlarda son derece önemli bir görev üstlenen arabulucu, sözleşme uyuşmazlığının dava öncesinde çözülmesini amaçlar. Haksızlığın ortadan kalkması ve sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi desteklenir.

qtq80-OEQCfL

En uzman arabulucu avukatları listeleyin

Avukat Ara